top of page

Stadgar

§ 1 Firma
Föreningens firma är NYMOS, som står för Nyköpings Musikal- och Operettsällskap.
Verksamheten är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§ 2 Syfte och verksamhetsmål
Föreningens syfte och verksamhetsmål är att genom aktiv föreningsverksamhet:

  • främja och stimulera musik- och teaterintresset i Nyköping med omnejd och där skapa en aktiv musikal- och teatertradition.

  • ge medlemmarna möjlighet till vidgade musik- och teaterkunskaper likväl bakom och framför, som på scen.

  • på amatörnivå arbeta i, och skapa utrymme för, produktioner i professionell miljö.

 

§3 Ledningens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Nyköping, Södermanlands län.

 

§ 4 Medlemmar
Medlem är den som till föreningen betalar av årsmötet beslutad årsavgift för medlemskap. Medlem som vid nytt kalenderår ej förnyar sin inbetalning av årsavgiften anses ha lämnat föreningen.

 

§ 5 Avgifter
Utöver årsavgiften utgår ingen särskild avgift till föreningens förvaltning.

 

§ 6 Medlemsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet, som består av de fysiska personer som är medlemmar i föreningen. Vid medlemsmöte har varje personligen närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten avgör. Personval ska ske med slutna sedlar när någon närvarande medlem yrkar på detta. Ordinarie medlemsmöte, årsmötet, ska hållas före mars månads utgång.

Extra medlemsmöte ska hållas:

  • när årsmötet eller föreningens styrelse så beslutar

  • när revisorn påkallar

  • när minst en tiondel av föreningens medlemmar dock minst 10 medlemmar, skriftligen yrkar därpå.

Vid extra medlemsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än de för vilka medlemsmötet blivit utlyst.

Tid och plats för medlemsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse till medlemsmöte ska ske senast 14 dagar i förväg.

Vid ordinarie medlemsmöte, årsmötet, ska följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande för mötet
2) Val av sekreterare tillika protokollförare för mötet
3) Val av två personer att justera mötets protokoll
4) Upprättande av röstlängd
5) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6) Styrelsens årsredovisning
7) Revisorernas berättelse
8) Fastställande av balansräkningen
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för
föregående års förvaltning
10) Val av styrelse
År med ojämnt årtal: Ordförande, Kassör, Informatör, Övrig ledamot 1
År med jämt årtal: Vice ordförande, sekreterare, övrig ledamot 2
11) Val av revisor och en revisorsuppleant
12) Val av valberedning
13) Fastställande av årsavgift för medlemskap
14) Ärenden som väckts genom motion
15) Ärenden som styrelsen förelägger mötet samt eventuellt övriga ärenden

 

§ 7 Valberedningen
Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en sammankallande. Ledamot väljs för ett år i taget till dess nästkommande årsmöte hållits. Valberedningen fungerar vid behov som rösträknare under årsmötet.

 

§ 8 Motionstid
Medlem som vill underställa årsmötet motion ska göra detta skriftligen till styrelsen senast den 15 februari. Motion som inkommer för sent kan bli föremål för överläggning, men får inte föranleda beslut.

 

§ 9 Styrelse
Styrelsen är, då medlemsmötet inte är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och ska ha följande sammansättning: Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Sekreterare, Informatör och 2 st övriga ledamöter. Ledamot väljs växelvis för två år i taget där ordförande, kassör, informatör och övrig ledamot nr ett väljs alla år med ojämnt årtal och vice ordförande, sekreterare och övrig ledamot nr två väljs alla år med jämnt årtal. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

 

§ 10 Styrelsens arbete
Styrelsen åligger:
– att förbereda de ärenden som medlemsmöte ska behandla
– att verkställa medlemsmötets beslut
– att ordna bokföring och medelsförvaltning på betryggande sätt
– att föra protokoll vid styrelsens sammanträden
– att i övrigt ansvara för föreningens löpande verksamhet.

 

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ordförande och kassör var för sig, av den som styrelsen utser.

 

§ 12 Räkenskapsår, Redovisning, Revision
Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår 1/1 till 31/12. Styrelsen ska senast den 31 januari nästföljande år lämna sina redovisningshandlingar till revisorn.
Revisionsberättelse ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 15 februari. Revisor väljs för ett år i taget till dess nästkommande årsmöte hållits.

 

§ 13 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas med två tredjedels majoritet bland närvarande röstberättigade, på två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie. (Årsmötet)

 

§ 14 Uteslutning
Mot föreningen illojal medlem kan uteslutas ur föreningen. Beslut därom tas av medlemsmöte med tre fjärdedels majoritet bland närvarande röstberättigade.

 

§ 15 Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut som fattas med minst två tredjedels majoritet bland närvarande röstberättigade på två, med minst 6 månaders mellanrum, på varandra följande medlemsmöten, därav minst ett ordinarie. (Årsmötet) Upplöses föreningen tillfaller
dess behållna tillgångar person/er eller organisation/er som av medlemsmötet funnits ha gjort positiva kulturella insatser.

bottom of page